facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

25 ตุลาคม 2564 นักเรียน สว.ภก. รับ วัคซีน Pfizer เข็ม 1

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ณ อาคารยิมเนเซียม 4000 ที่นั่ง (สะพานหิน) เพื่vเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้การนำของนายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีครูและบุคลากรได้ร่วมกันดูแลนักเรียนที่เข้ารับวัคซีน

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: