facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีนายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานคณะกรรมการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: