facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

การตรวจ ATK สำหรับคณะครูบุคลากร และเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนแบบ Onsite

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 บรรยากาศการตรวจ ATK สำหรับคณะครูบุคลากร และเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนแบบ Onsite

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: