facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วัยรุ่น Pfizer เข็ม 2 พร้อมเปิดภาคเรียน ON-SITE

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง พร้อมด้วยนายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมกันให้กำลังใจนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 ที่เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 ณ อาคารยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง (สะพานหิน) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ ON-SITE

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: