facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ตรวจเยี่ยมความพร้อมของโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ ON-SITE

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ในการตรวจเยี่ยมความพร้อมของโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ ON-SITE

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: