facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ตรวจหาเชื้อโควิด โดย Antigen Test Kit เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ ON-SITE

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตรวจหาเชื้อโควิดโดย Antigen Test Kit (ATK) โดยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านแหลมชั่น ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อเตรียมความพร้อม และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ในรูปแบบ ON-SITE ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: