facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วัยรุ่นไฟเซอร์ เข็ม 2 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 ณ อาคารยิมเนเซียม 4000 ที่นั่ง (สะพานหิน) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้การนำของนายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีครูและบุคลากรได้ร่วมกันดูแลนักเรียนที่เข้ารับวัคซีน

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: