facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 กำหนดจัดการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้น เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยแบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 74 หน่วยเลือกตั้งตามมาตรการป้องกันโควิด - 19 ของจังหวัดภูเก็ต

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 กำหนดจัดการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้น เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยแบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 74 หน่วยเลือกตั้งตามมาตรการป้องกันโควิด - 19 ของจังหวัดภูเก็ต

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: