facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

แกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นวิทยากรให้กับเพื่อนนักเรียนโรงเรียนกะทู้วิทยา

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคูณครูผู้ดูแล เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมให้ความรู้ และความเข้าใจในโครงการ “TO BE NUMBER ONE“ ให้กับนักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกะทู้วิทยา เพื่อฝึกทักษะที่จำเป็นของนักเรียนแกนนำ และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีสุนทรียภาพรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: