facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน งานสภานักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยจัดการเลือกตั้งตามมาตรการโควิด-19 แบ่งหน่วยการเลือกตั้งออกเป็น 74 หน่วยเลือกตั้ง

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: