facebook google twitter youtube

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

payin

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

ร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี การก่อตั้งสถาบันขงจื่อ ภูเก็ต ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการย้อนหลังการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา 15 ปี สถาบันขงจื่อภูเก็ต และนิทรรศการภาพถ่ายจีน - ไทย "เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนกับภูเก็ตประเทศไทย” ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็

วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี การก่อตั้งสถาบันขงจื่อ ภูเก็ต ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการย้อนหลังการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา 15 ปี สถาบันขงจื่อภูเก็ต และนิทรรศการภาพถ่ายจีน - ไทย "เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนกับภูเก็ตประเทศไทย” ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: