facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

ร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี การก่อตั้งสถาบันขงจื่อ ภูเก็ต ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการย้อนหลังการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา 15 ปี สถาบันขงจื่อภูเก็ต และนิทรรศการภาพถ่ายจีน - ไทย "เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนกับภูเก็ตประเทศไทย” ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็

วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี การก่อตั้งสถาบันขงจื่อ ภูเก็ต ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการย้อนหลังการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา 15 ปี สถาบันขงจื่อภูเก็ต และนิทรรศการภาพถ่ายจีน - ไทย "เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนกับภูเก็ตประเทศไทย” ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: