facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ coding workshop ไทย - สิงคโปร์ และร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล เป็น drone จากการส่งชิ้นงาน workshop ได้คะแนนติด 1 ใน 10 โดยสถาบัน raffles ประเทศสิงคโปร์

วันศุกร์ ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ coding workshop ไทย - สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จำนวน 6 คน และร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล เป็น drone จากการส่งชิ้นงาน workshop ได้คะแนนติด 1 ใน 10 โดยสถาบัน raffles ประเทศสิงคโปร์ เป็นผู้มอบของรางวัลให้ 2 คน ได้แก่ นายภคิณ พันธุรัตน์ และนายภูตะวัน พรมมณี ควบคุมดูแลโดย คุณครูกนกนภัส สืบสิน และคุณครูภูชิต ทรัพย์เพิ่ม

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: