facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน เล่ม 42 โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเ

วีันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2564 นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน เล่ม 42 โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: