facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

ต้อนรับคณะทีมจากเรวัตหยัดได้ โดยการนำของนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ออกบริการฉีดฆ่าเชื้อ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบ ON-SITE โดยฉีดฆ่าเชื้อบริเวณห้องเรียนห้องปฏิบัติ สำนักงานของโรงเรีย

วันเสาร์ ที่ 25 ธันวาคม 2564 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มอบหมายให้นายเฉลิมศักดิ์ ไชยนันทน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ต้อนรับคณะทีมจากเรวัตหยัดได้ โดยการนำของนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ออกบริการฉีดฆ่าเชื้อ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบ ON-SITE โดยฉีดฆ่าเชื้อบริเวณห้องเรียนห้องปฏิบัติ สำนักงานของโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: