facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วัน พฤหัสบดี ที่ 27 มกราคม 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการรับเกียรติบัตรในฐานะองค์กรที่ทำประโยชน์ให้กับโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต จากนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

วัน พฤหัสบดี ที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ อาคารหอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย นายพงศ์ไพศาล วิริยานุกูลวงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นางพรทิพย์ ประทีป ณ ถลาง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ร่วมรับเกียรติบัตรในฐานะองค์กรที่ทำประโยชน์ให้กับโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต จากนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2565

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: