facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วัน เสาร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ตรวจคัดกรองด้วยวิธีการ ATK ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครบทุกคน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน on-site

วัน เสาร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต นำโดยนายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดให้มีการตรวจเชื้อโควิด 19 โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สนับสนุนชุด PPE โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมชั่น สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการตรวจ และคณะครูที่ผ่านการอบรมการตรวจเชื้อโควิด 19 ทำการตรวจคัดกรองด้วยวิธีการ ATK ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 คัดกรอง 100 % เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน on-site ในวันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ในการตรวจครั้งนี้มีการตรวจคณะครู บุคลาการทางการศึกษา นักการ และผู้จำหน่ายอาหารภายในโรงเรียนทุกคน เพื่อปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร่นา 2019 ให้เกิดความอุ่นใจ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: