facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันเสาร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าที่ร้อยตรีดุสิต บ้านนบ ครูผู้ดูแลนักศึกษาวิชาทหาร นำนักเรียนแกนนำและนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมการอบรม ตามโครงการอาสามูลนิธิหน่วยกู้ภัย ณ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

วันเสาร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีดุสิต บ้านนบ ครูผู้ดูแลนักศึกษาวิชาทหาร นำนักเรียนแกนนำและนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมการอบรม ตามโครงการอาสามูลนิธิหน่วยกู้ภัย ณ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: