facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

นเสาร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยนายพงศ์ไพศาล วิริยานุกูลวงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็นตัวแทนฝ่ายบริหาร ในการให้กำลังใจ

วันเสาร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยนายพงศ์ไพศาล วิริยานุกูลวงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็นตัวแทนฝ่ายบริหาร ในการให้กำลังใจ พร้อมทั้งให้คำแนะนำกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการทดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2565 และให้กำลังใจกับคณะครูในการทำหน้าที่กรรมการคุมสอบ

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: