facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันพุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 พ.อ.ภาณุวัฒน์ สุคชเดช ผบ.ร.15 พัน.1 จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการ "โรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

วันพุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 พ.อ.ภาณุวัฒน์ สุคชเดช ผบ.ร.15 พัน.1 จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการ "โรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: