facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นตัวแทนมอบทุน

วันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันสุดท้าย

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: