facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 19 – 27 กุมภาพันธ์ 2565

บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 19 – 27 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งในปีนี้นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้เปลี่ยนรูปแบบการยื่นใบสมัคร เป็นรูปแบบการยื่นใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ เพื่อรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และจัดสถานที่ไว้รองรับให้กับผู้ปกครองและนักเรียนที่ไม่สามารถยื่นใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเองได้ ณ ห้องประชุมม่วงเทพรัตน์

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: