facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วัน พุธ ที่ 9 มีนาคม 2565 ณ ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ โดยมีนายสุนทร สีหานาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อม

วัน พุธ ที่ 9 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ โดยมีนายสุนทร สีหานาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมคณะให้การต้อนรับ

activity-65-03-13-001 activity-65-03-13-002 activity-65-03-13-003
activity-65-03-13-004 activity-65-03-13-005 activity-65-03-13-006
activity-65-03-13-007 activity-65-03-13-008 activity-65-03-13-009
activity-65-03-13-010 activity-65-03-13-011 activity-65-03-13-012
activity-65-03-13-013 activity-65-03-13-014 activity-65-03-13-015
activity-65-03-13-016 activity-65-03-13-017 activity-65-03-13-018
activity-65-03-13-019    

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: