facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วัน อาทิตย์ ที่ 13 มีนาคม 2565 นายพงศ์ไพศาล วิริยานุกูลวงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ร่วมพิธีวางพวงมาลา และสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

วัน อาทิตย์ ที่ 13 มีนาคม 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มอบหมายให้นายพงศ์ไพศาล วิริยานุกูลวงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ร่วมพิธีวางพวงมาลา และสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ณ บริเวณอนุสรณ์สถานเมืองถลาง ตำบลเทพกษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติประวัติท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร และให้อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของบรรพชนที่ได้เสียสละเลือดเนื้อในการปกป้องรักษาแผ่นดินเอาไว้ให้ลูกหลานจนถึงปัจจุบัน
1 2 3
4 5 6

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: