facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วัน พฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต จัดกิจกรรม เสวนา “ปัจจุบันและอนาคตของทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเมืองท่องเที่ยวระดับโลก” ณ โรงแรมประมุกโก้ รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต

วัน พฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรม เสวนา “ปัจจุบันและอนาคตของทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเมืองท่องเที่ยวระดับโลก” ณ โรงแรมประมุกโก้ รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน เพื่อนำมายกร่างแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: