facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วัน พฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2565 นางวรรณี สืบกระพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ต้อนรับคณะจากโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร ในการศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนสีขาว

วัน พฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มอบหมายให้ นางวรรณี สืบกระพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ต้อนรับคณะจากโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร ในการศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนสีขาว

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: