facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 นางสาวศิรินันท์ มานุ้ย หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม และคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการและลดขยะพลาสติกในจังหวัดภูเ

ในวันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา ๑๒.๓๐ –๑๘.๐๐ น. นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มอบหมายให้ นางสาวศิรินันท์ มานุ้ย หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม และคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการและลดขยะพลาสติกในจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ตัวแทนนักเรียนได้เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ด้วย

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: