facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันที่ 25 เมษายน 2565 นายพงศ์ไพศาล วิริยานุกูลวงศ์ รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน พร้อมด้วยคณะครู ร่วมวางพวงมาลางานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2565

วันที่ 25 เมษายน 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มอบหมายให้ นายพงศ์ไพศาล วิริยานุกูลวงศ์ รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน พร้อมด้วยคณะครู ร่วมวางพวงมาลางานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุม 120 ปี สมเด็จย่า หอประชุมประดู่แดง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: