facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เข้านิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง นำโดย นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ รองผู้อำนวยการสพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง และคณะฯ เข้านิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ 4 กลุ่มบริหาร ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: