facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต นำคณะผู้บริหารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ บันทึกลงนามในความร่วมมือ (MOC) การสร้างเครือข่ายในประชาคมอาเซียน ณ Malay College of Kuala Kangsa P

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต นำคณะผู้บริหารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ บันทึกลงนามในความร่วมมือ (MOC) การสร้างเครือข่ายในประชาคมอาเซียน ณ Malay College of Kuala Kangsa Preakness, Malaysia

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: