facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นักเรียนชนะเลิศ การแข่งชันบรรยายธรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 17

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มอบหมายให้ ครูผู้ดูแลนักเรียนแข่งขันสวดมนต์ และแข่งขันบรรยายธรรมเข้ารับเกียรติบัตรจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รางวัลชนะเลิศ การแข่งชันบรรยายธรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 17 และชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2564 และได้เข้าแข่งขันต่อในระดับประเทศ

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: