facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2565 นักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE นำนักเรียน ร่วมกิจกรรมค่ายแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE PHUKET CAMP 19 ณ โรงแรมในทอนบุรี บีช รีสอร์ทภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มอบหมายให้ คุณครูศิริพร สุดตรง คุณครูผู้ดำแลนักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE นำนักเรียน ร่วมกิจกรรมค่ายแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE PHUKET CAMP 19 ณ โรงแรมในทอนบุรี บีช รีสอร์ทภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: