facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต จัดโครงการวัยใสก้าวไกลด้วยธรรม กิจกรรมบรรพชาสามเณร จำนวน 177 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 121 ปี

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโครงการวัยใสก้าวไกลด้วยธรรม กิจกรรมบรรพชาสามเณร จำนวน 177 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 121 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 ณ วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) จังหวัดภูเก็ต

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: