facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุม 120 ปีสมเด็จย่า

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุม 120 ปีสมเด็จย่า

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: