facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ประธานเปิดกิจกรรม “วันทานาบาตะ (Tanabata)” ซึ่งเป็นเทศกาลตามฤดูกาลของญี่ปุ่นที่มีมาแต่โบราณ

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม “วันทานาบาตะ (Tanabata)” ซึ่งเป็นเทศกาลตามฤดูกาลของญี่ปุ่นที่มีมาแต่โบราณ ในวันเทศกาลทานาบาตะ ผู้คนจะเขียนคำอธิษฐานลงบนกระดาษแผ่นเล็กๆ ที่เรียกว่า “ทังซะกุ (Tanzaku)” แล้วนำไปแขวนไว้กับกิ่งไผ่เพื่ออธิษฐานขอพรจากดวงดาว เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)

 

activity-08-07-65-01-01  activity-08-07-65-01-03  activity-08-07-65-01-02 
activity-08-07-65-01-04  activity-08-07-65-01-05  activity-08-07-65-01-06 
activity-08-07-65-01-07  activity-08-07-65-01-08  activity-08-07-65-01-09 
activity-08-07-65-01-13  activity-08-07-65-01-0  activity-08-07-65-01-12 
activity-08-07-65-01-10  activity-08-07-65-01-11   

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: