facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมวันแห่งเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมวันแห่งเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โดยมีนายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยพิธีวันแห่งเกียรติยศ จะเป็นพิธีที่นักเรียนของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสมบูรณ์ และต้องกระทำแต่ความดี ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นรักษาเกียรติยศ ศักดิ์ศรี

 activity-13-07-65-01-01  activity-13-07-65-01-02  activity-13-07-65-01-03
 activity-13-07-65-01-04  activity-13-07-65-01-05  activity-13-07-65-01-06
 activity-13-07-65-01-07  activity-13-07-65-01-08  activity-13-07-65-01-09
 activity-13-07-65-01-10  activity-13-07-65-01-11  activity-13-07-65-01-12
 activity-13-07-65-01-13  activity-13-07-65-01-14  activity-13-07-65-01-15
 activity-13-07-65-01-16  activity-13-07-65-01-17  activity-13-07-65-01-18
 activity-13-07-65-01-19  activity-13-07-65-01-20  activity-13-07-65-01-21
 activity-13-07-65-01-22  activity-13-07-65-01-23  activity-13-07-65-01-24
 activity-13-07-65-01-25  activity-13-07-65-01-26  activity-13-07-65-01-27
 activity-13-07-65-01-28  activity-13-07-65-01-29  activity-13-07-65-01-30
 activity-13-07-65-01-31  activity-13-07-65-01-32  activity-13-07-65-01-33
 activity-13-07-65-01-34  activity-13-07-65-01-35  activity-13-07-65-01-36
 activity-13-07-65-01-37  activity-13-07-65-01-38  activity-13-07-65-01-39
 activity-13-07-65-01-40  activity-13-07-65-01-41  activity-13-07-65-01-42
 activity-13-07-65-01-43  activity-13-07-65-01-44  activity-13-07-65-01-45
 activity-13-07-65-01-46    

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: