facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลตำบลวิชิต และหน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับเทศบาลตำบลวิชิต และหน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ วัดนาคาราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: