facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

ครูไทยและครูต่างชาติของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมครูภาษาอังกฤษการจัดการค่ายและการออกแบบกิจกรรม Active Learning

ครูไทยและครูต่างชาติของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมครูภาษาอังกฤษการจัดการค่ายและการออกแบบกิจกรรม Active Learning วันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: