facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยขึ้นในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม 120 ปี สมเด็จย่า

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยขึ้นในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม 120 ปีสมเด็จย่า เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงผลงานและความสามารถของสุนทรภู่ รวมถึงความสำคัญของวรรณกรรมของไทย

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: