facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต เข้าร่วมเข้าร่วมการประชุมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ บูรณาการโครงการส่งเสริมการจัดงาน 100 ปี ยุวกาชา

วัน ศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ และหัวหน้างานยุวกาชาด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เข้าร่วมเข้าร่วมการประชุมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ บูรณาการโครงการส่งเสริมการจัดงาน 100 ปี ยุวกาชาดไทย ณ ห้องประชุมพุทธรักษาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดประชุมโดย กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: