facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

ระหว่างวันที่ 1 –5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร์ ภูเก็ตจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน “SW.PK. มิตรภาพน้องพี่ศรีนครินทร์”

ระหว่างวันที่ 1 –5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน “SW.PK. มิตรภาพน้องพี่ศรีนครินทร์” โดยในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “SW.PK. มิตรภาพน้องพี่ศรีนครินทร์” โดยนายสมนึก จริตงาม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ได้มีการแข่งขันฟุตบอลคู่เปิดสนาม โดยทีมผู้อำนวยการ + ภาคีเครือข่าย พบกับ ทีม รองผู้อำนวยการ ครูผู้สอน + ภาคีเครือข่าย ทั้งนี้มีการแข่งขันกรีฑาอีกด้วย

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: