facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

วันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ในการศึกษาดูงานจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โดยกิจกรรมการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อีกทั้งได้ร่วมกันปล่อยปูดำ คืนสู่ธรรมชาติ

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: