facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต นำคณะครูผู้ดูแลโครงการโคกหนองเล (นา) และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมโครงการสร้างอาชีพ จากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต

วันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะครูผู้ดูแลโครงการโคกหนองเล (นา) และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมโครงการสร้างอาชีพ จากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้ร่วมกับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ได้ทดลองปลูกถั่วงอกคอนโด บริเวณโครงการโคกหนองเล (นา) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: