facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

ในวันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระสุขศึกษา และพละศึกษานำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 60 คน เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรม CPR และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ

ในวันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มอบหมายให้กลุ่มสาระสุขศึกษา และพละศึกษานำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 60 คน เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรม CPR และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ ณ หอประชุมเลิศโภคารักษ์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านการช่วยเหลือชีวิตและทักษะการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ #กลุ่มบริหารงานวิชาการ #กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: