facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

ในวันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2565 นายพงศ์ไพศาล วิริยานุกูลวงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤติสุขภาพจิตในโรงเรียน Mental Heait Crisis in School Setting ผ่าน VDO Conference ณ ห้อง On Line Broadcasting Room

ในวันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2565 นายพงศ์ไพศาล วิริยานุกูลวงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤติสุขภาพจิตในโรงเรียน Mental Heait Crisis in School Setting ผ่าน VDO Conference ณ ห้อง On Line Broadcasting Room

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: