facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2565 งานอนามัย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบาลบ้านแหลมชั่น ดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ใต้ลานอาคารสร้อยฟ้า

วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบหมายให้งานอนามัย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบาลบ้านแหลมชั่น ดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ใต้ลานอาคารสร้อยฟ้า

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: