facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันเสาร์ ที่ 3 กันยายน 2565 นายดำรงศักดิ์ อมรสุรสิริ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

วันเสาร์ ที่ 3 กันยายน 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบหมายให้นายดำรงศักดิ์ อมรสุรสิริ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเตรียมอุปกรณ์ และเตรียมความพร้อมของศาลเจ้า สำหรับการต้อนรับเทศกาล ประเพณีถือศีลกินผัก ของจังหวัดภูเก็ต ณ ศาลเจ้าปุดจ้อ

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: