facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเกียรติบัตร และร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายศรัณย์ บัวศรี

วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเกียรติบัตร และร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายศรัณย์ บัวศรี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมี นางสาววิชยา ฟูจิตร์, และนางสาวรพีพรรณ จู่ภิบาล เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียน

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: