facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565 นางสาวภัคทนัน คำสุริยา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ณ เดอะ บริษา บีช รีสอร์ท จังหวัดพังงา

วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบหมายให้นางสาวภัคทนัน คำสุริยา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 และเป็นตัวแทนรับเกียรติบัตรรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ระดับดีเด่น ณ เดอะ บริษา บีช รีสอร์ท จังหวัดพังงา

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: