facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมบู๊ทนิทรรศการ พร้อมทั้งร่วมให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียน ในการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมบู๊ทนิทรรศการ พร้อมทั้งร่วมให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียน ในการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: