facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน

วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มอบหมายให้นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานในงานอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศ และเปิดโอกาสให้เยาวชน ประชาชน นักวิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานที่กำหนดนโยบายได้รับรู้และตระหนักถึงความหลากหลายแห่งศักยภาพของทรัพยากรไทย ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรีอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: